Responsive image

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

...

ผศ.ดร.กันยา  บาร์นท์

รองอธิการบดี

...

ผศ.ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

...

นางสาวพิศมัย  อินอ่อน

กลุ่มงานประกันคุณภาพ

...

นางสาวสุรีพร  สอนง่าย

กลุ่มงานสารสนเทศ

...

นายอรรถวิท  พุทชงค์

ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์
script