Responsive image

Download รายงานผลการประเมินตนเอง สมศ.

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 รายงานผลการประเมินตนเอง สมศ. : PA2-2 แบบสำรวจตนเอง (โดยสถาบันอุดมศึกษา) UPDATE
19 ตุลาคม 2565 เวลา 16:39:28
9
2 รายงานผลการประเมินตนเอง สมศ. : PA2-1 บทสรุปผู้บริหาร (โดยสถาบันอุดมศึกษา) UPDATE
19 ตุลาคม 2565 เวลา 16:39:03
7
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์