Responsive image

Download ผู้ประเมิน (เฉพาะบุคลากรภายใน มรภ.เทพสตรี)

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 ผู้ประเมิน (เฉพาะบุคลากรภายใน มรภ.เทพสตรี) : รายชื่อผู้ประเมิน คปภ. ระดับคณะ (ของมรภ.เทพสตรี) 64
18 มีนาคม 2565 เวลา 17:45:02
5306
2 ผู้ประเมิน (เฉพาะบุคลากรภายใน มรภ.เทพสตรี) : รายชื่อผู้ประเมิน คปภ. ระดับหลักสูตร (ของมรภ.เทพสตรี) 64
18 มีนาคม 2565 เวลา 17:44:44
5327
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์