Responsive image

Download ประกาศรายชื่อผู้อบรม

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 ประกาศรายชื่อผู้อบรม : รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ประเภทนักศึกษา 2
15 มิถุนายน 2564 เวลา 16:38:21
5392
2 ประกาศรายชื่อผู้อบรม : รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ประเภทนักศึกษา รุ่นที่ 1
15 มิถุนายน 2564 เวลา 16:37:58
5500
3 ประกาศรายชื่อผู้อบรม : รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ประเภทนักเรียน
15 มิถุนายน 2564 เวลา 16:36:01
5399
4 ประกาศรายชื่อผู้อบรม : รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ประเภทครู
15 มิถุนายน 2564 เวลา 16:36:22
5443
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์