Responsive image

Download เอกสาร CHE QA

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 เอกสาร CHE QA : แนวปฏิบัติการบันทึกผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2565 ปรับปรุง 11 มิ.ย. 66(เกณฑ์อื่น ๆ)
11 มิถุนายน 2566 เวลา 13:04:19
5515
2 เอกสาร CHE QA : แนวปฏิบัติ การพิมพ์รายงานการประเมินตนเอง ในระบบ CHE QA Online
11 มิถุนายน 2564 เวลา 17:19:37
5377
3 เอกสาร CHE QA : คู่มือการใช้งานระบบ CHE QA 3D (New!!!)
11 มิถุนายน 2564 เวลา 17:18:49
5507
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์