Responsive image

Download กำหนดการประเมิน

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 กำหนดการประเมิน : กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563
25 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:24:23
123
2 กำหนดการประเมิน : กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างฯ ปีการศึกษา 2563
25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:42:37
96
3 กำหนดการประเมิน : กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:42:08
108
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์