Responsive image

Download sar หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 sar หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : sar คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562
23 เมษายน 2564 เวลา 18:59:07
5357
2 sar หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 62
13 สิงหาคม 2563 เวลา 09:21:20
5372
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์