Responsive image

Download CAR สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 CAR สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : CAR สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563
5 ตุลาคม 2564 เวลา 14:31:26
5275
2 CAR สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : car สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
21 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:56:15
5296
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์