Responsive image

Download CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2564
15 มิถุนายน 2566 เวลา 17:55:46
20
2 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ปีการศึกษา 2564
15 มิถุนายน 2566 เวลา 17:55:16
16
3 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ปีการศึกษา 2564
15 มิถุนายน 2566 เวลา 17:54:43
18
4 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2564
15 มิถุนายน 2566 เวลา 17:54:09
16
5 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (ป.โท) ปีการศึกษา 2564
15 มิถุนายน 2566 เวลา 17:53:26
19
6 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการเงินการธนาคาร ปีการศึกษา 2564
15 มิถุนายน 2566 เวลา 17:52:39
19
7 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2564
15 มิถุนายน 2566 เวลา 17:51:55
22
8 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:35:24
5909
9 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:34:46
5297
10 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:33:59
5450
11 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:33:21
5392
12 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการจัดการ (ระดับบัณฑิตศึกษา) ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:32:43
5483
13 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการจัดการ ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:31:47
5286
14 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
10 กันยายน 2564 เวลา 15:30:49
5278
15 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:29:46
5511
16 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:29:00
5284
17 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:24:03
6273
18 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:33:54
5495
19 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:32:49
5365
20 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการจัดการ ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:31:52
5366
21 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:30:37
5362
22 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:29:58
5368
23 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:29:03
5369
24 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:28:13
5366
25 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:27:39
5374
26 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการจัดการ (ป.โท) ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:27:02
5364
27 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:25:34
5543
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์