Responsive image

Download CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:35:24
11
2 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:34:46
13
3 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:33:59
15
4 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:33:21
14
5 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการจัดการ (ระดับบัณฑิตศึกษา) ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:32:43
13
6 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการจัดการ ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:31:47
10
7 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
10 กันยายน 2564 เวลา 15:30:49
9
8 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:29:46
10
9 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:29:00
12
10 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:24:03
9
11 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:33:54
222
12 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:32:49
91
13 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการจัดการ ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:31:52
92
14 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:30:37
95
15 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:29:58
99
16 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:29:03
96
17 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:28:13
98
18 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:27:39
91
19 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการจัดการ (ป.โท) ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:27:02
90
20 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:25:34
228
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์