Responsive image

Download CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:35:24
156
2 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:34:46
56
3 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:33:59
52
4 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:33:21
47
5 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการจัดการ (ระดับบัณฑิตศึกษา) ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:32:43
47
6 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการจัดการ ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:31:47
48
7 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
10 กันยายน 2564 เวลา 15:30:49
44
8 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:29:46
47
9 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:29:00
47
10 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:24:03
47
11 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:33:54
259
12 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:32:49
126
13 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการจัดการ ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:31:52
129
14 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:30:37
131
15 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:29:58
136
16 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:29:03
134
17 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:28:13
136
18 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:27:39
129
19 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการจัดการ (ป.โท) ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:27:02
130
20 CAR หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ : car สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:25:34
270
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์