Responsive image

Download CAR หลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 CAR หลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : car สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ปีการศึกษา 2564
15 มิถุนายน 2566 เวลา 17:41:41
18
2 CAR หลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : car สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
15 มิถุนายน 2566 เวลา 17:40:55
13
3 CAR หลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : car สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2564
15 มิถุนายน 2566 เวลา 17:38:02
14
4 CAR หลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : car สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 14:48:32
5276
5 CAR หลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : car สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 14:47:30
5281
6 CAR หลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : car สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 14:46:22
5339
7 CAR หลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : car สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:08:02
5399
8 CAR หลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : car สาขาวิชาวิศวะกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:07:12
5401
9 CAR หลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : car สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:05:36
5446
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์