Responsive image

Download CAR หลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 CAR หลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : car สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปีการศึกษา 2563
13 กันยายน 2564 เวลา 15:09:45
49
2 CAR หลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : CAR สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 14:00:06
48
3 CAR หลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : car สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 13:58:49
47
4 CAR หลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : car สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 13:57:09
45
5 CAR หลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : car สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:21:26
143
6 CAR หลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : car สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:18:33
658
7 CAR หลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : สาขาวิชามัลติมีเดีย ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:12:33
175
8 CAR หลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : car สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:10:46
332
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์