Responsive image

Download CAR คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 CAR คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : car คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564
28 กันยายน 2565 เวลา 15:29:22
12
2 CAR คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : car คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563
17 กันยายน 2564 เวลา 17:53:29
57
3 CAR คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : car คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562
21 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:47:11
86
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์