Responsive image

Download CAR คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 CAR คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : car คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
28 กันยายน 2565 เวลา 15:21:00
8769
2 CAR คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : car คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563
24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:12:39
8794
3 CAR คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : car คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
21 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:45:16
8929
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์