Responsive image

Download CAR คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 CAR คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : car คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563
17 กันยายน 2564 เวลา 17:28:43
13
2 CAR คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : car คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
21 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:45:16
41
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์