Responsive image

Download โปรแกรมคำนวนผลการประเมิน

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 โปรแกรมคำนวนผลการประเมิน : โปรแกรมคำนวนผลการประเมิน ระดับหลักสูตร 2563 (New!!)
11 มิถุนายน 2564 เวลา 17:22:27
50
2 โปรแกรมคำนวนผลการประเมิน : โปรแกรมคำนวนผลการประเมิน ระดับคณะ
13 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:07:22
72
3 โปรแกรมคำนวนผลการประเมิน : โปรแกรมคำนวนผลการประเมิน ป.โท ระดับหลักสูตร
29 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:10:26
74
4 โปรแกรมคำนวนผลการประเมิน : เกณฑ์การวิเคราะห์ความคุ้มค่ารายหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 5.2 ระดับคณะ
28 เมษายน 2564 เวลา 10:33:32
45
5 โปรแกรมคำนวนผลการประเมิน : โปรแกรมคำนวนผลหาความคุ้มค่ารายหลักสูตร
28 เมษายน 2564 เวลา 10:31:47
52
6 โปรแกรมคำนวนผลการประเมิน : โปรแกรมคำนวนผลการประเมิน ระดับสถาบัน
20 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:14:25
103
7 โปรแกรมคำนวนผลการประเมิน : โปรแกรมคำนวนผลการประเมิน ป.ตรี ระดับหลักสูตร
29 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:09:53
224
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์