Responsive image

Download โปรแกรมคำนวณผลการประเมิน

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 โปรแกรมคำนวณผลการประเมิน : โปรแกรมคำนวณผลการประเมิน ระดับคณะ
6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:17:23
147
2 โปรแกรมคำนวณผลการประเมิน : โปรแกรมคำนวณผลการประเมิน ระดับหลักสูตร (ป.โท) ปีการศึกษา 2564 ปรัปแก้สูตร ตบ.2.2
27 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:42:40
130
3 โปรแกรมคำนวณผลการประเมิน : เกณฑ์การวิเคราะห์ความคุ้มค่ารายหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 5.2 ระดับคณะ
28 เมษายน 2564 เวลา 10:33:32
98
4 โปรแกรมคำนวณผลการประเมิน : โปรแกรมคำนวณผลหาความคุ้มค่ารายหลักสูตร
6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:48:56
113
5 โปรแกรมคำนวณผลการประเมิน : โปรแกรมคำนวณผลการประเมิน ระดับสถาบัน
6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:49:15
154
6 โปรแกรมคำนวณผลการประเมิน : โปรแกรมคำนวณผลการประเมิน ระดับหลักสูตร (ป.ตรี) ปีการศึกษา 2564
6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:49:35
418
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์