Responsive image

Download แบบติดตามการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร/คณะ/หน่วยงาน

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 แบบติดตามการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร/คณะ/หน่วยงาน : แบบติดตามการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2565 รอบ 6 เดือน
8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:09:47
211
2 แบบติดตามการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร/คณะ/หน่วยงาน : แบบติดตามการดำเนินงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2565 รอบ 6 เดือน
8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:10:07
144
3 แบบติดตามการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร/คณะ/หน่วยงาน : แบบติดตามการดำเนินงานสำนักวิทยบริการฯ ปีการศึกษา 2565 รอบ 6 เดือน
8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:10:27
144
4 แบบติดตามการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร/คณะ/หน่วยงาน : แบบติดตามการดำเนินงานสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2565 รอบ 6 เดือน
8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:10:51
160
5 แบบติดตามการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร/คณะ/หน่วยงาน : แบบติดตามการดำเนินงาน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2565 รอบ 6 เดือน (เอกสารแนบ 5)
4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:59:24
269
6 แบบติดตามการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร/คณะ/หน่วยงาน : แบบติดตามการดำเนินงาน ระดับบหลักสูตร ป.โท ปีการศึกษา 2565 รอบ 6 เดือน (เอกสารแนบ 4)
4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:59:48
237
7 แบบติดตามการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร/คณะ/หน่วยงาน : แบบติดตามการดำเนินงาน ระดับบหลักสูตร ป.ตรี ปีการศึกษา 2565 รอบ 6 เดือน (เอกสารแนบ 3)
4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:01:33
486
8 แบบติดตามการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร/คณะ/หน่วยงาน : แบบรายงานข้อมูลอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รวมถึงอาจารย์ที่เปลี่ยนแปลงชื่อ,สกุล) เอกสารแนบ 2
4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:02:41
228
9 แบบติดตามการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร/คณะ/หน่วยงาน : ฟอร์มการยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรที่ไม่มีการดำเนินงาน ในระบบ (CHE QA Online) ปีการศึกษา 2565 (กรณีงดรับ/ปิดหลักสูตร หรือหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีนักศึกษาจบการศึกษา) เอก
4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:03:21
201
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์