Responsive image

Download แบบฟอร์ม CAR

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 แบบฟอร์ม CAR : แบบฟอร์ม CAR สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2565
7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:52:51
5445
2 แบบฟอร์ม CAR : แบบฟอร์ม car เกณฑ์ 58 ระดับหลักสูตร ป.โท ปีการศึกษา 2565 ปรับ องค์ 2
4 เมษายน 2566 เวลา 17:44:15
5434
3 แบบฟอร์ม CAR : แบบฟอร์ม CAR สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565
7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:53:27
5383
4 แบบฟอร์ม CAR : แบบฟอร์ม CAR สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2565
9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00:10
5527
5 แบบฟอร์ม CAR : แบบฟอร์ม CAR สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2565
7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:54:31
5409
6 แบบฟอร์ม CAR : แบบฟอร์ม CAR ระดับคณะ ปีการศึกษา 2565
25 เมษายน 2566 เวลา 10:27:56
5463
7 แบบฟอร์ม CAR : แบบฟอร์ม car เกณฑ์ 58 ระดับหลักสูตร ป.ตรี ปีการศึกษา 2565 ปรับ องค์ 2
4 เมษายน 2566 เวลา 17:43:53
5569
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์