Responsive image

Download แบบฟอร์ม CAR

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 แบบฟอร์ม CAR : แบบฟอร์ม CAR สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2563
18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:27:44
118
2 แบบฟอร์ม CAR : แบบฟอร์ม car เกณฑ์ 58 ระดับหลักสูตร ป.โท ปีการศึกษา 63 ปรับ พ.ค.64
21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:40:10
129
3 แบบฟอร์ม CAR : แบบฟอร์ม CAR สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2563
18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:34:53
104
4 แบบฟอร์ม CAR : แบบฟอร์ม CAR สำนักงานอธิการบดี 2563
18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:35:26
249
5 แบบฟอร์ม CAR : แบบฟอร์ม CAR สถาบันวิจัยและพัฒนา 2563
18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:35:53
135
6 แบบฟอร์ม CAR : แบบฟอร์ม CAR ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563
13 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:59:43
152
7 แบบฟอร์ม CAR : แบบฟอร์ม car เกณฑ์ 48 ระดับหลักสูตร ป.โท ปรับปรุง ปีการศึกษา 62
8 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:56:28
98
8 แบบฟอร์ม CAR : แบบฟอร์ม car เกณฑ์ 58 ระดับหลักสูตร ป.ตรี ปีการศึกษา 63 ปรับ พ.ค.64
21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:41:07
194
9 แบบฟอร์ม CAR : แบบฟอร์ม car เกณฑ์ 48 ระดับหลักสูตร ป.ตรี ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 63 ปรับ พ.ค.64
21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:42:14
135
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์