Responsive image

Download คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้าง พ.ศ.2562
7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:52:22
644
2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มรท.ปีการศึกษา 2562
30 มกราคม 2563 เวลา 16:09:53
548
3 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มรท.ปีการศึกษา 2561
19 มีนาคม 2562 เวลา 16:18:10
350
4 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
15 มีนาคม 2562 เวลา 14:40:13
323
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์