Responsive image

Download แบบฟอร์ม SAR

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 แบบฟอร์ม SAR : แบบรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ปี 2565
4 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:26:38
53
2 แบบฟอร์ม SAR : SAR ระดับสถาบัน (มหาวิทยาลัย) ปีการศึกษา 2565
4 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:27:20
5578
3 แบบฟอร์ม SAR : แบบฟอร์ม SAR สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2565
7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:58:25
5419
4 แบบฟอร์ม SAR : แบบฟอร์ม SAR สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565
7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:58:48
5791
5 แบบฟอร์ม SAR : แบบฟอร์ม SAR สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2565
7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00:50
5402
6 แบบฟอร์ม SAR : แบบฟอร์ม SAR สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2565
7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00:15
5383
7 แบบฟอร์ม SAR : SAR ระดับคณะ ปีการศึกษา 2565
25 เมษายน 2566 เวลา 10:27:16
6137
8 แบบฟอร์ม SAR : sar ระดับหลักสูตร ป.โท เกณฑ์ 58 ปีการศึกษา 2565 ปรับ องค์ 2
31 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:00:51
5483
9 แบบฟอร์ม SAR : sar ระดับหลักสูตร ป.ตรี เกณฑ์ 58 ปีการศึกษา 2565 ปรับ องค์ 2
4 เมษายน 2566 เวลา 17:44:56
6843
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์