Responsive image

Download ผลประเมิน สมศ.

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 ผลประเมิน สมศ. : ผลการประเมิน สมศ.รอบ 1
20 ตุลาคม 2565 เวลา 15:46:13
5241
2 ผลประเมิน สมศ. : ผลการประเมิน สมศ.รอบ 2
20 ตุลาคม 2565 เวลา 15:45:42
5242
3 ผลประเมิน สมศ. : ผลการประเมิน สมศ.รอบ 3 (ปีการศึกษา 2554-2558 ) ตรวจ วันที่ 22-26 สิงหาคม 2554
20 ตุลาคม 2565 เวลา 15:24:23
5245
4 ผลประเมิน สมศ. : ผลการประเมิน สมศ.รอบ 4 (ปีการศึกษา 2561-2563) ตรวจ วันที่ 11 สิงหาคม 2565
19 ตุลาคม 2565 เวลา 14:48:15
5266
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์