Responsive image

Download ฟอร์มการกำหนดค่าเป้าหมายประกัน

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 ฟอร์มการกำหนดค่าเป้าหมายประกัน : ค่าเป้าหมายระดับคณะ ปีการศึกษา 2564
22 มิถุนายน 2564 เวลา 10:31:47
8823
2 ฟอร์มการกำหนดค่าเป้าหมายประกัน : ค่าเป้าหมายระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
22 มิถุนายน 2564 เวลา 10:31:30
8845
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์