Responsive image

Download คำสั่ง

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 คำสั่ง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความพร้อมก่อนรับการประเมิน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
1 ตุลาคม 2564 เวลา 14:50:49
53
2 คำสั่ง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
1 ตุลาคม 2564 เวลา 14:50:07
62
3 คำสั่ง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
1 ตุลาคม 2564 เวลา 14:49:09
52
4 คำสั่ง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ระดับหน่วยงานฯ ปีการศึกษา 2563
22 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:23:41
75
5 คำสั่ง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563
22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:06:32
72
6 คำสั่ง : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563
29 พฤษภาคม 2564 เวลา 19:40:31
122
7 คำสั่ง : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2563
29 พฤษภาคม 2564 เวลา 19:40:41
112
8 คำสั่ง : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
29 พฤษภาคม 2564 เวลา 19:40:50
117
9 คำสั่ง : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2563
29 พฤษภาคม 2564 เวลา 19:41:05
82
10 คำสั่ง : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563
29 พฤษภาคม 2564 เวลา 19:41:16
76
11 คำสั่ง : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
15 มิถุนายน 2564 เวลา 13:28:58
80
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์