Responsive image

Download CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศบ.) ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:12:37
12
2 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:10:58
11
3 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาศิลปกรรม ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:10:11
11
4 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:09:40
10
5 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รปม.) ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:08:32
11
6 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:01:22
10
7 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 14:52:56
9
8 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 14:52:16
12
9 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาจีน ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 14:51:33
9
10 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 14:50:54
9
11 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 14:50:04
11
12 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:20:59
133
13 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:20:04
89
14 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:19:04
83
15 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาศิลปะกรรมศิลปะและการออกแบบ ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:18:25
98
16 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.) ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:16:44
87
17 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:15:55
89
18 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:15:09
95
19 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:14:05
89
20 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รปม.) ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:13:23
88
21 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:12:01
222
22 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาจีน ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:10:35
112
23 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:09:15
88
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์