Responsive image

Download CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.) ปีการศึกษา 2564
15 มิถุนายน 2566 เวลา 17:50:29
3525
2 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2564
15 มิถุนายน 2566 เวลา 17:50:00
3556
3 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาศิลปกรรม ปีการศึกษา 2564
15 มิถุนายน 2566 เวลา 17:49:29
3527
4 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2564
15 มิถุนายน 2566 เวลา 17:48:58
3533
5 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2564
15 มิถุนายน 2566 เวลา 17:48:05
3539
6 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
15 มิถุนายน 2566 เวลา 17:47:33
3532
7 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา 2564
15 มิถุนายน 2566 เวลา 17:46:20
3534
8 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) ปีการศึกษา 2564
15 มิถุนายน 2566 เวลา 17:45:53
3543
9 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศบ.) ปีการศึกษา 2564
15 มิถุนายน 2566 เวลา 17:45:04
4482
10 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
15 มิถุนายน 2566 เวลา 17:44:20
3532
11 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาจีน ปีการศึกษา 2564
15 มิถุนายน 2566 เวลา 17:43:11
3542
12 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศบ.) ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:12:37
9276
13 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:10:58
8971
14 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาศิลปกรรม ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:10:11
8783
15 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:09:40
8781
16 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รปม.) ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:08:32
8790
17 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:01:22
8780
18 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 14:52:56
8828
19 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 14:52:16
8820
20 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาจีน ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 14:51:33
8793
21 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 14:50:54
8783
22 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 14:50:04
8788
23 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:20:59
8901
24 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:20:04
8863
25 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:19:04
8853
26 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาศิลปะกรรมศิลปะและการออกแบบ ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:18:25
8943
27 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.) ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:16:44
8861
28 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:15:55
8862
29 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:15:09
8887
30 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:14:05
8858
31 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รปม.) ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:13:23
8862
32 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:12:01
8996
33 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาจีน ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:10:35
8883
34 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:09:15
8859
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์