Responsive image

Download CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศบ.) ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:12:37
35
2 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:10:58
51
3 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาศิลปกรรม ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:10:11
31
4 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:09:40
28
5 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รปม.) ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:08:32
36
6 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 15:01:22
31
7 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 14:52:56
33
8 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 14:52:16
41
9 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาจีน ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 14:51:33
34
10 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 14:50:54
31
11 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 14:50:04
35
12 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:20:59
156
13 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:20:04
116
14 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:19:04
105
15 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาศิลปะกรรมศิลปะและการออกแบบ ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:18:25
188
16 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.) ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:16:44
108
17 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:15:55
112
18 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:15:09
120
19 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:14:05
113
20 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รปม.) ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:13:23
109
21 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:12:01
246
22 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชาภาษาจีน ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:10:35
135
23 CAR หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : car สาขาวิชานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:09:15
110
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์