Responsive image

Download CAR หลักสูตร คณะครุศาสตร์

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 CAR หลักสูตร คณะครุศาสตร์ : car สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 13:45:37
51
2 CAR หลักสูตร คณะครุศาสตร์ : car สาขาวิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 13:44:53
46
3 CAR หลักสูตร คณะครุศาสตร์ : car สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 13:43:50
43
4 CAR หลักสูตร คณะครุศาสตร์ : car สาขาวิชาบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 13:42:13
49
5 CAR หลักสูตร คณะครุศาสตร์ : car สาขาวิชาการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 13:08:16
42
6 CAR หลักสูตร คณะครุศาสตร์ : car สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 13:06:56
48
7 CAR หลักสูตร คณะครุศาสตร์ : car สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:04:10
176
8 CAR หลักสูตร คณะครุศาสตร์ : car สาขาวิชาบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:03:28
135
9 CAR หลักสูตร คณะครุศาสตร์ : car สาขาวิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:02:37
157
10 CAR หลักสูตร คณะครุศาสตร์ : car สาขาวิชาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:53:40
199
11 CAR หลักสูตร คณะครุศาสตร์ : car สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ปีการศึกษา 2562
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:53:03
143
12 CAR หลักสูตร คณะครุศาสตร์ : car สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:52:00
428
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์