Responsive image

Download CAR หลักสูตร คณะครุศาสตร์

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 CAR หลักสูตร คณะครุศาสตร์ : car สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 13:45:37
14
2 CAR หลักสูตร คณะครุศาสตร์ : car สาขาวิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 13:44:53
13
3 CAR หลักสูตร คณะครุศาสตร์ : car สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 13:43:50
11
4 CAR หลักสูตร คณะครุศาสตร์ : car สาขาวิชาบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 13:42:13
14
5 CAR หลักสูตร คณะครุศาสตร์ : car สาขาวิชาการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 13:08:16
12
6 CAR หลักสูตร คณะครุศาสตร์ : car สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ปีการศึกษา 2563
10 กันยายน 2564 เวลา 13:06:56
12
7 CAR หลักสูตร คณะครุศาสตร์ : car สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:04:10
144
8 CAR หลักสูตร คณะครุศาสตร์ : car สาขาวิชาบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:03:28
92
9 CAR หลักสูตร คณะครุศาสตร์ : car สาขาวิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:02:37
123
10 CAR หลักสูตร คณะครุศาสตร์ : car สาขาวิชาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:53:40
161
11 CAR หลักสูตร คณะครุศาสตร์ : car สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ปีการศึกษา 2562
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:53:03
107
12 CAR หลักสูตร คณะครุศาสตร์ : car สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:52:00
394
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์