Responsive image

Download CAR คณะครุศาสตร์

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 CAR คณะครุศาสตร์ : car คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
28 กันยายน 2565 เวลา 17:58:49
5251
2 CAR คณะครุศาสตร์ : car คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
17 กันยายน 2564 เวลา 17:28:05
5281
3 CAR คณะครุศาสตร์ : car คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
21 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:44:14
5315
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์