Responsive image

Download เอกสารประกอบการเบิกจ่ายการประเมินฯ

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายการประเมินฯ : ใบลงนามเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
12 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:06:49
5320
2 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายการประเมินฯ : ปกรายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกระดับ ปีการศึกษา 2565
12 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:03:18
5378
3 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายการประเมินฯ : ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนกรรมการประเมิน
12 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:10:39
5437
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์