Responsive image

Download เอกสารประกอบการเบิกจ่ายการประเมินฯ

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายการประเมินฯ : ใบลงนามเข้าร่วมโครงการประเมิน
21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:02:35
83
2 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายการประเมินฯ : แบบฟอร์มการเบิกจ่ายอื่นๆ มรภ.เทพสตรี
22 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:29:55
251
3 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายการประเมินฯ : ปก รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
22 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:21:19
139
4 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายการประเมินฯ : ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนกรรมการประเมิน
22 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:19:08
192
5 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายการประเมินฯ : ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร
22 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:18:34
139
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์