Responsive image

Download แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับสำนัก/สถาบัน ปีการศึกษา 66 (ทัั้ง 4 หน่วย)
28 มิถุนายน 2566 เวลา 14:36:07
39
2 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า IP ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 66
28 มิถุนายน 2566 เวลา 14:29:21
5346
3 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า IP ระดับคณะ ปีการศึกษา 65
28 มิถุนายน 2566 เวลา 14:29:52
5368
4 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า IP ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 66
28 มิถุนายน 2566 เวลา 14:30:16
5543
5 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 66
28 มิถุนายน 2566 เวลา 14:33:43
5319
6 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ปีการศึกษา 66
28 มิถุนายน 2566 เวลา 14:34:14
5385
7 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 66
28 มิถุนายน 2566 เวลา 14:34:39
5486
8 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า IP ระดับสำนัก / สถาบัน ปีการศึกษา 66 (ทั้ง 4 หน่วยงาน)
28 มิถุนายน 2566 เวลา 14:32:17
5358
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์