Responsive image

Download แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า IP ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 64
10 มิถุนายน 2564 เวลา 15:09:00
106
2 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แบบฟอร์ม รายงานความก้าวหน้า IPระดับสำนัก สถาบัน ปีการศึกษา 64
10 มิถุนายน 2564 เวลา 15:08:13
100
3 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า-IPระดับคณะ ปีการศึกษา-64
10 มิถุนายน 2564 เวลา 15:07:30
122
4 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า-IPระดับหลักสูตร-ปีการศึกษา-64
10 มิถุนายน 2564 เวลา 14:59:19
242
5 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 65
19 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:18:39
85
6 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ/สำนัก ปีการศึกษา 65
19 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:19:16
136
7 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 65
19 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:19:48
222
8 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าระดับสำนัก สถาบัน ปีการศึกษา 63
21 มกราคม 2564 เวลา 13:30:21
123
9 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา : 4. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า IP ระดับคณะ ปีการศึกษา 63
21 มกราคม 2564 เวลา 13:28:40
171
10 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา : 3. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า IP ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 63
21 มกราคม 2564 เวลา 13:23:47
233
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์