Responsive image

Download แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  ข่าว จำนวนครั้ง Download
1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มรภ.เทพสตรี ปีการศึกษา 2564 (ผ่านสภาม. ครั้งที่ 9/64)
1 ตุลาคม 2564 เวลา 15:44:20
8791
2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แผนการจัดการความรู้ มรภ.เทพสตรี ปีการศึกษา 2561-2563
3 ธันวาคม 2562 เวลา 16:01:37
9004
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์