Responsive image

โครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพแก่ครูและนักเรียนในสถานศึกษาในท้องถิ่น “สู้ภัยโควิด” ระหว่างวันที่ 13 -23 กรกฎาคม 2564

เข้าชม : 435 ครั้ง 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:10:27

ระหว่างวันที่ 13 -23 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพองค์การ และกิจการสภามหาวิทยาลัย และทีมงาน ทีมสหวิทยากร ร่วมบูรณาการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพแก่ครูและนักเรียนในสถานศึกษาในท้องถิ่น “สู้ภัยโควิด”

                
                
             		
               <div class=

ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์