Responsive image

โครงการการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสำนัก / สถาบัน ปีการศึกษา 2563

เข้าชม : 476 ครั้ง 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 17:57:31

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพองค์การ และกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการจัดการความรู้ เรื่องการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ สำนัก สถาบัน ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บุคลากรระดับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสำนัก/สถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพองค์การ และกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, ผศ.ประมวล แซ่โค้ว อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ แดงขำ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และวิทยากรประจำกลุ่ม
สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 23 และ 30 เมษายน 2564 ในรูปแบบของการบรรยาย และการแบ่งกลุ่มโดยแยกตามสายวิทยาศาสตร์ สายสังคมศาสตร์ และกลุ่มสถาบัน สำนัก

ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
KM TRU
ร่าง ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ
สมศ.ประเมินแนวสอนมหาวิทยาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์